Посланици Скупштине Србије усвојили сет пореских и финансијских закона

У Србији ће за пола године бити омогућено трговање виртуелном валутом и дигиталним токеном

Посланици Скупштине Србије усвојили су данас сет пореских и финансијских закона, међу којима и Закон о фискализацији којим ће од 1. јануара 2022. године бити уведен модел фискализације заснован на онлајн режиму, који омогућава достављање података о издатим фискалним рачунима Пореској управи у реалном времену, у тренутку промета на мало. Циљ закона је стварање услова за сузбијање сиве економије, ефикасније контроле и боље наплате пореза.

У Србији ће за пола године бити омогућено трговање виртуелном валутом и дигиталним токеном, као врстама дигиталне имовине, утврђено је Законом о дигиталној имовини, који је усвојила Скупштина Србије. Најпознатији представник дигиталне имовине у свету је биткоин, а најчешћа технологија на којој се дигитална имовина креира је блокчејн технологија. Закон уређује послове организовања платформе за трговање дигиталном имовином и услове под којима је дозвољено трговање дигиталном имовином. Министар финансија Синиша Мали очекује да закон допринесе позиционирању Србије као лидера у југоисточној Европи у дигитализацији финансијских технологија.

Скупштина је усвојила и измене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ради усклађивања са Законом о дигиталној имовини, а истовремено и потпуног усклађивања с међународним стандардима у овој области који су дефинисани ФАТФ препорукама.

Изменама Закона о порезу на доходак грађана неопорезиви износ зараде биће повећан са 16.300 динара на 18.300 динара месечно, чиме се обезбеђује смањење фискалног оптерећења прихода које физичка лица остваре по основу рада. У циљу подстицања запошљавања, за годину дана биће продужене постојеће олакшице за запошљавање нових радника. Оне се односе на повраћај дела плаћеног пореза по основу зараде новозапосленог лица од 65 до 75 одсто, у зависности од броја новозапослених радника. Усвојене су и измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ради даљег стимулисања запошљавања продужењем периода примене постојећих олакшица за запошљавање нових радника.

Скупштина је усвојила и Закон о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије корона вируса, којим се за пола године продужава рок за одбравање кредита предузећима осигураних гаранцијом Србије. Циљ закона јесте наставак подршке привреди која има за циљ повећање ликвидности привредних субјеката.

Измене Закона о тржишту капитала, које је усвојила Скупштина Србије, обезбедиће већи обим трговања и бољу понуду квалитетних финансијских инструмената на тржишту капитала у виду корпоративних обвезница. Новим решењима је поједностављен поступак за састављање проспекта за издавање дужничких хартија од вредности, као и за подношење одговарајуће документације Комисији за хартије од вредности уз захтев за одобрење проспекта. Привредним друштвима се пружа могућност бржег и лакшег приступа изворима финансирања за проширење пословања уз мање трошкове издавања дужничких хартија од вредности.

Власницима имовине одузете после Другог светског рата износ обештећења који не прелази 1.000 евра биће исплаћен искључиво у новцу и то одједном, до 31. марта наредне године у односу на одлуку Владе Србије о емисији обвезница. То је утврђено изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, које је усвојила Скупштина Србије. Нова решења предвиђају да се обештећење у виду државних обвезница Републике Србије врши емитовањем обвезница, једном годишње за износ обештећења који утврђује Агенција за реституцију на основу донетих решења о обештећењу која су постала правноснажна до 30. јуна текуће године.

Акциза на цигарете биће постепено повећана од 2021. до 2025. и то на сваких шест месеци по 1,50 динара по паклици, утврђено је изменама Закона о акцизама, које је усвојила Скупштина Србије. Тако ће бити усвојен средњорочни акцизни календар 2021-2025. године, кроз постепено повећавање акциза, како би се у предвиђеном року достигао минимални ниво опорезивања акцизом предвиђен директивама ЕУ.

Скупштина је усвојила и измену Закона о утрђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београда на води“, која се односи на померање рока за подношење предлога за експропријацију за две године, односно до 14. априла 2022. године.